Spørgsmål og svar

Botræning 

Botræning sker i en relation mellem personalet og de unge, ud fra den enkelte unges funktionsnedsættelse, ressourcer, ønsker og behov. Botræningen kan variere mellem teoretisk undervisning og praktisk udførsel, enten alene eller flere unge sammen. Som en del af at bo i et bofællesskab, er der nogle opgaver, som de unge deles om.

Ferierejser

Personalet yder ledsagelse til en uges fælles ferie om året. De unge skal selv betale deres egne rejseudgifter.

Forsikring

Den enkelte unge skal have en indbo- og ulykkesforsikring, mens de bor i bofællesskabet. Personalet kan hjælpe med dette. LEV tilbyder billig indboforsikring og der kræves ikke medlemskab af forening eller LEV.

Fritid

Der kan tilbydes støtte og rådgivning i forbindelse med blandt andet aktivitets- og samværstilbud samt fritids- og kulturaktiviteter.

Fælles arealer

Der er fælles stue og køkken i lejligheden. De fælles arealer er det naturlige samlingspunkt for de unge i bofællesskabet.

Gæster

Er velkomne i bofællesskabet, under hensyntagen til de fælles husregler.

Husmøder

Demokrati, indflydelse og medbestemmelse er organiseret ved faste husmøder, som afholdes én gang om ugen. Der er mødepligt til disse husmøder, hvor der er dagsorden, ordstyrer og referent. På møderne tages emner op som vedrører det generelle liv og fællesskab i bofællesskabet. Der tages referat af møderne. Personalets rolle er at støtte, udvikle og opmuntre de unge til at gøre brug af deres mulighed for indflydelse, samt sikre at demokratiske spilleregler overholdes. Udover de ugentlige møder, afholdes der ca. hver tredje måned stormøder, hvor alle beboere og personalet deltager. Hér drøftes der hverdagsudfordringer som vedrører de unges liv, samt generelle, relevante emner.

Husdyr 

Det er ikke tilladt at holde husdyr i bofællesskabet.

Husregler

Boligselskabets generelle husregler udleveres sammen med lejeaftalen og skal overholdes. Bofællesskabet har desuden sine egne husregler:
  • Du er aktiv i botræningsforløbet.
  • Du deltager i det ugentlige husmøde.
  • Misbrug tolereres ikke og kan være opsigelsesgrund. 
  • Ingen husdyr.
  • Nøgler er personlige. Af hensyn til beboerne, henstiller vi til at pårørende gerne må opbevare nøgler, men ikke låse sig selv ind. 
  • Indbetaling til kostkassen (for tiden 1500 kr. om måneden).
Udover dét, laver beboerne forskellige aftaler på husmøderne, som løbende evalueres og revideres.

Kostkasse

De unge betaler et fast månedligt beløb til den fælles kost, via en fast overførsel. Kostkassen dækker betaling af fælles fødevarer samt rengøringsmidler til fælles brug. Der ydes støtte og vejledning til sund og ernæringsrigtig kost. Driftsbudgettet betaler en andel af udgiften som vedrører personalets deltagelse i måltiderne.

Madlavning

Som en del af botræningen, tilberedes der mad, ligesom der spises sammen i fælleskøkkenet.

Misbrugspolitik

Bofællesskabet har udarbejdet en misbrugspolitik, som den enkelte unge skal overholde. Overtrædelse af denne aftale medfører opsigelse af samarbejdsaftalen med bofællesskabet og derved opsigelse af lejeaftalen.

Seksualpolitik

Vi har i bofællesskaberne Højmose vænge og Solskin udarbejdet en seksualpolitik. Derudover har vi fået uddannet en medarbejder som seksualvejleder. 

Personale

Der er ansat tre fagligt uddannet personale i bofællesskabet, ligesom et antal vikarer står til rådighed ved personalets ferie, sygdom, afspadsering mv. Vagtplanen tilrettelægges, så der tages højde for de unges behov. Højmose Vænges personale, yder også bostøtte for brugere uden for bofællesskabet, så de er ikke altid fysisk til stede, men kan kontaktes telefonisk. Der er ikke personaledækning om natten og om søndagen. Skulle der opstå et akut problem som kræver hjælp, kan beboerne ringe til følgende numre:

  • LÆGETELEFON: 1813
  • ALARM:112

Personlig udvikling

Målet er at støtte de unge til at leve en så selvstændig og indholdsrig tilværelse som muligt, samt at støtte dem til at flytte videre til anden bolig.

Pårørende 

Pårørende er meget velkomne i bofællesskabet, under hensyntagen til stedets husregler.

Rengøring

Rengøring af eget værelse og fællesrum indgår som en del af botræningen.

Samtykkeerklæring

Underskrives én gang årligt i forbindelse med handleplansmødet.

Økonomi og aftaler

Som en del af handleplanen, underskriver den unge en økonomiaftale som redegør for, hvor meget støtte den unge har brug for.

Opbevaringsaftale

De unge har mulighed for at underskrive en aftale med bofællesskabet om opbevaring af f.eks. nemID, pas mv. Aftalen revideres minimum én gang om året, sædvanligvis i forbindelse med det årlige handleplansmøde.