Kvalitetsstandard


Kvalitetsstandard – midlertidigt ophold iht. Lov om social service § 107.

 

Lovgrundlag

”§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte."

Bestemmelsen omhandler boformen/opholdet, dvs. de fysiske rammer, mens den hjælp og støtte, som gives i tilbuddet, gives efter servicelovens §§ 83 og 85.


Visitation

Ansøgning om ophold i botilbud sagsbehandles i afsnittet for Handicap/specialundervisning eller Psykiatri/misbrug.

Der skal ske en afklaring af, hvorvidt borgeren er omfattet af målgruppen – herunder en afklaring af omfanget af funktionsnedsættelsen. En beskrivelse af funktionsevnen har til formål at vurdere behov for at tildele kompenserende ydelser efter serviceloven.

Der lægges vægt på:

At borgeren medvirker ved behandlingen af sin sag
At der bevilges kompenserende ydelser på et ensartet og objektivt grundlag
At sagsbehandlingen forløber let og smidigt.
På baggrund af en konkret og individuel helhedsvurdering træffer Visitationsudvalget, der holder møde hver 14. dag, afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang borgeren er berettiget til tilbud.

Borgeren får en skriftlig afgørelse, som indeholder oplysninger om:

Formålet med indsatsen
Den bevilgede indsats
Den forventede varighed
Eventuelle andre særlige forhold
Tidsfrist for sagsbehandlingen:

Der træffes afgørelse om ansøgninger om ophold indenfor 2 måneder. Når afgørelsen er truffet, kan der være ventetid på at få tilbud om ophold i det ansøgte botilbud. Det er kommunens ansvar at undersøge og tilbyde en midlertidig løsning eller et andet botilbud, indtil der er plads i det ønskede botilbud.

Såfremt behovet for et botilbud er helt akut og uopsætteligt, kan ovennævnte visitationsprocedure fraviges, således at beslutningen efterfølgende godkendes i Visitationsudvalget.


Boligernes fysiske rammer og fællesfaciliteter

Lejligheder på mellem 60-70m2 med køkken, bad, toilet og soveværelse. Tilknyttet en fælles lejlighed med køkken, opholdsstue og spisestue, tilknyttet motionsrum samt dejlig stor have
Der henvises til kommunens hjemmeside, www.horsholm.dk, vedrørende yderligere oplysninger om Hørsholms kommunes bofællesskaber.

Hvem kan modtage ydelsen og hvilke behov dækker den?

Borgere, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer eller borgere med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Det er borgere med:

Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
Sociale vanskeligheder
Misbrug
Det er borgere, der har behov for støtte i en periode i form af:

Omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner og/eller pleje
Særlig behandlingsmæssig støtte
Stabilisering og forbedring af funktionsniveau
Støtte i dag- og aftentimer


Hvad er formålet med ydelsen?

Formålet med ophold i boformer er at give borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer:

En helhedsorienteret indsats efter den enkeltes særlige behov
At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktionsniveau samt udviklingsmuligheder
At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt og omsorg samt tilbud om samvær og aktivitet
At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres
Formålet med tidsbegrænset ophold for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er:

At forbedre borgerens funktionsniveau, således at borgeren fremover vil kunne klare sig selv i egen bolig eller i anden boform
Udrede et fremtidigt støttebehov
Afdækning af ressourcer og udviklingsfelter
Endvidere er formålet med tidsbegrænset ophold for borgere med nedsat psykisk funktionsevne eller sociale problemer:

Stabilisering
Forbedring af funktionsniveau
Ydelsens indhold og omfang

Ydelsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov og forudsætninger. Den kan omfatte:

Afdækning af ressourcer og udviklingsfelter
Personlig og praktisk hjælp og pleje
Individuelt tilrettelagt støtte, træning i dagligfunktioner
Udvikling og/eller fastholdelse af færdigheder og sociale kompetencer
Støtte til opbygning og/eller fastholdelse af netværk
Aktivitetstilbud
Der vil i mange tilfælde være tale om en tværfagligt sammensat støtte med udgangspunkt i både en socialpædagogisk, en socialpsykiatrisk og en sundhedsfaglig støtte.

Hvem leverer ydelsen

Bofællesskabet Rosen

Bofællesskabet Højmose Vænge 

Kvalifikationskrav til udføreren

Arbejdet udføres af personale med relevant faglig baggrund.

Er der andre valgmuligheder

Der er botilbud i andre kommuner (herunder private botilbud) samt i Regionerne. Der henvises til Tilbudsportalen, www.tilbudsportalen.dk.

Hvad koster ydelsen for personen?

Der henvises til Tilbudsportalen, www.tilbudsportalen.dk.


Hvordan følges op på ydelsen?

Ifølge servicelovens § 141, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen blandt andet tilbyde, at der udarbejdes handleplaner for:

Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.
Der følges kontinuerligt op på målene i handleplanen. Såfremt indsatsen afviger væsentlig fra den oprindelige handleplan underrettes myndighedsområdet med henblik på fornyet stillingtagen til ydelse/tilbud.

Sagsbehandleren er ansvarlig for, at der minimum 1 gang årligt laves en statusrapport, der beskriver forløbet i forhold til handleplanen og indeholder de faglige vurderinger af indsatsen.

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Social og Arbejdsmarked, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, som skal have modtaget klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag.

Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Det Sociale Nævn.

Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Hørsholm Kommune, att.: PAS, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.